In alle bedrijven worden stoffen gevaarlijke stoffen.

Werken met gevaarlijke stoffen

In alle bedrijven worden stoffen gebruikt die, behalve brandbaar en explosief, ook giftig, agressief of bijtend kunnen zijn.

In normale situaties zal het gevaar van de aanwezige stoffen niet zo groot zijn omdat ze zich in gesloten installaties of tanks bevinden of goed zijn verpakt. Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof vrijkomt door bijvoorbeeld lekkage, morsen of het afkoppelen van verladingsslangen. Dit gevaar kan ook ontstaan bij reparaties waarbij installaties worden geopend.

 Gevaarlijke stoffen kunnen in verschillende toestanden voorkomen, onder andere:

 • Gasvormig: bijvoorbeeld koolmonoxide;

 • Dampvormig:  bijvoorbeeld kwik, zoutzuur;

 • Vloeibaar: bijvoorbeeld zwavelzuur;

 • Vast: bijvoorbeeld caustic soda;

 • Nevelvormig: kleine vloeistofdruppeltjes die zweven in de lucht;

 • Stofvormig: kleine vaste deeltjes die zweven in de lucht.

Welke gevaarlijke stof is giftig? Wat is een gif? Blauwzuur misschien, of keukenzout?

Een stof is giftig als die in een relatief kleine hoeveelheid in het lichaam opgenomen aanleiding geeft tot verstoring van de goede werking hiervan.

Wat zijn gevaarlijke stoffen en hoe kunnen ze herkend worden?

Eigenlijk kun je van de meeste gevaarlijke stoffen niet aan de stof zien dat ze gevaarlijk is. Kleur, geur, vorm en smaak zijn dan geen goede waarschuwing. Proeven of ruiken kan zelfs erg gevaarlijk zijn.

Gevaarlijke stoffen kan je herkennen aan de onderstaande GHS-symbolen:

De GHS-symbolen

Welke voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn er?

Gevaarlijke stoffen kan men onderverdelen in de onderstaande klassen:

 • Explosief: voorbeelden hiervan zijn buskruit, dynamiet;

 • Giftig/zeer giftig: voorbeelden hiervan zijn H2S, Benzeen;

 • Licht ontvlambaar / zeer licht ontvlambaar: voorbeelden hiervan zijn benzine, aceton;

 • Oxiderend: voorbeelden hiervan zijn salpeterzuur, perchloraat;

 • Bijtend (corrosief): voorbeelden hiervan zijn accuzuur, natronloog;

 • Schadelijk / irriterend: voorbeelden hiervan zijn oplosmiddelen,reinigingsmiddelen;

 • Milieugevaarlijk: voorbeelden hiervan zijn oliën, lood.

Hoe kan er veilig gewerkt worden met gevaarlijke stoffen? Welke maatregelen zijn er nodig?

Om op een veilige manier te kunnen werken met gevaarlijke stoffen moet je allereerst weten met welke gevaarlijke stof je te maken hebt en wat de bijbehorende gevaren en risico’s zijn van deze gevaarlijke stof. Daarbij is het ook essentieel om te weten wat je moet doen op het moment dat je blootgesteld wordt aan de gevaarlijke stof. Al deze informatie kan men terugvinden op een MSDS of een veiligheidsinformatieblad van de gevaarlijke stof. Vraag bij het werken met een gevaarlijke stof altijd naar deze documenten.

Meer informatie over in hoeverre medewerkers aan gevaarlijke stoffen blootgesteld mogen worden kan gevonden worden in een MSDS of een veiligheidsinformatieblad van de gevaarlijke stof.

Wat kunnen de gevolgen zijn van contact met gevaarlijke stoffen? En welke maatregelen kan een werkgever treffen?

De gevolgen van bloottelling aan een gevaarlijke stof kan zeer uiteenlopend zijn van lichte irritatie tot zelf overlijden. Blootstelling kan op verschillende manieren plaatsvinden, via de huid, via de mond of via inademing. Daarnaast zijn de gevolgen van blootstelling afhankelijk van de soort stof, blootstellingsduur en hoeveelheid.

Een werkgever kan verschillende maatregelen treffen, hierbij is het belangrijk dat de werkgever de arbeidshygiënische strategie toepast. De arbeidshygiënische strategie bepaalt de keuzes voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Eerst wordt naar de bron van het probleem gekeken (kan er een andere, niet gevaarlijke stof gebruikt worden), dan naar collectieve maatregelen, vervolgens naar individuele maatregelen en pas op het laatst naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Welke opleidingen zijn er benodigd om met gevaarlijke stoffen te mogen werken?

Er bestaat geen verplichte opleiding voor het werken met gevaarlijke stoffen. Belangrijk is dat de medewerker die gaat werken met de gevaarlijke stof voorzien wordt met de juiste informatie waardoor hij goed voorbereid aan het werk gaat. In sommige gevallen is een benodigde opleiding wel noodzakelijk of gewenst denk hierbij aan:

 • Gasanalist (diploma gasmeten)

 • DLP (diploma (R)-DLP )

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Alle medewerkers van TSA Safety Services B.V. beschikken over de benodigde PBM’s zoals beschermende werkkleding, handschoenen en gelaatbescherming. Daarnaast zijn diverse medewerkers opgeleid tot het dragen van onafhankelijk adembescherming. Op het gebied van gasdetectie kan TSA, afhankelijk van de te meten stof, u adviseren en voorzien van de juiste gasdetectie apparatuur.

 Daarnaast hebben wij de kennis en ervaring om te werken in hoog risicogebieden en zijn dus ook bekend met het werken met gevaarlijke stoffen. Naast de basisopleiding hebben diverse medewerker een specialisatie opleiding gevolgd denk hierbij aan bijvoorbeeld, gasanalist, DLP, R-DLP etc.

 Hierdoor kunnen onze medewerkers deskundig proactief toezicht houden op werken in een omgeving met gevaarlijke stoffen en zullen ze interveniëren als dat nodig is. Heeft u deskundig advies nodig op het gebied van gevaarlijke stoffen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op